การประชุม the 51st session of the Statistical Commission

                 นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสถิติประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม the 51st session of the Statistical Commissionระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (United Nations Headquarters) นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

*********************************