พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

                เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ ณ ห้องอบรม ๔ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************