ประชุมหารือการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

            เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Analytic Center) จัดทำมาตรฐานในการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลดิจิทัล จัดทำสำรวจสำมะโนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเลือกใช้ระบบวิธีสถิติ (New Methodology) และนำแหล่งข้อมูลใหม่ๆ (Data Source) มาใช้อย่างเหมาะสม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติให้ครบถ้วนทันสมัย มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาประเทศ ณ ห้องอบรม ๔๐๒ชั้น ๔สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************