อบรม Infographic

             เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลหน่วยงาน (Admin) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการออกแบบ  Infographic เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูล ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการอบรมดังกล่าว มีการแนะนำการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อการออกแบบ Infographic เทคนิคการออกแบบ Infographic อย่างสร้างสรรค์ Workshop การจัดทำ Infographic ในรูปแบบ Digital File และการนำเสนอผลงาน ณ ห้องอบรม ๒ ชั้น ๒ (ทิศใต้) สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

*********************************