อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสถิติประเทศไทยกับบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

             เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสถิติประเทศไทยกับบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งบรรยายโดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสถิติและพัฒนาทักษะการปรับบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐   ณ  ห้องประชุม  ๔๐๑  ชั้น ๔  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร  

*********************************