วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓     นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข  เลขานุการกรม  สำนักงานสถิติแห่งชาติ    พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต  ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ   ร่วมเป็นเกียรติในงาน  วันคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และประชาสัมพันธ์ผลงาน    และเล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของแผ่นดิน และยังคงเป็นฟันเฟืองที่คอยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจหลักของรัฐบาล กระทรวง ทบวงและกรม ในระดับหมู่บ้าน นั่นก็คือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี งานในปีนี้เน้นการสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน และผลักดันการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************