การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป โดยมี นางนลินี ทองสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม บรรยายโดย นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอบรม ๔ ชั้น ๒ (ทิศใต้) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************