อบรมผู้ปฏิบัติงานสนามโครงการการสำรวจเพื่อทวนสอบข้อมูล
ผู้ถือครองทำการเกษตร (ฐานข้อมูลต้นแบบ)

             นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติงานสนาม โครงการการสำรวจเพื่อทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร (ฐานข้อมูลต้นแบบ) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อจัดทำฐานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้วยรูปแบบใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)พื้นที่ ๑๐ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมนี้ด้วยณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ ยังได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามเพื่อทวนสอบข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ส่วนกลาง เขตพื้นที่ ๑๐ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  

*********************************