ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

               วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท และพระบรมราโชวาท รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต้

*********************************