อบรมหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต

                  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จัดการอบรมหลักสูตร  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต   บรรยายโดย   พลเอก ศรุต นาควัชระ    กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************