ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ สปค. ๖๓

        เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการเตรียมงานของโครงการ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงาน  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

****************************************************