โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ด้านสังคม) ผ่านระบบ Video Conference โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ ​าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการจัดเก็บ​​​ข้อมูลเพื่อทราบผลกระทบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจต่อประชาชน รวมถึงข้อมูลสำหรับประกอบการวัดความรู้ พฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดำเนินงานโครงการระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓ โดยในระยะแรกเป็นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ หรือ Web survey ประมาณ ๓ – ๕ นาที ในหมวดข้อถามผลกระทบด้านสังคม ในระยะต่อไปจะมีการสอบถามออนไลน์ในหมวดอื่นๆ เป็นระยะๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐนำไปใช้ทบทวนและกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการต่างๆ ต่อไป​ 

**************************************************