ประชุมชี้แจงการบูรณาการการจัดทำข้อมูลสถิติ

       เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การบูรณาการการจัดทำข้อมูลสถิติ บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************