การอบรมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง
เรื่อง COVID-๑๙ เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคม

            เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง  เรื่อง COVID-๑๙ เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคม   สสช.จะปรับบทบาทอย่างไร    บรรยายโดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และหาแนวทางการปรับบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐในสถานการณ์ COVID-๑๙ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ จำเป็นต้องทบทวนปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐภายใต้สถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************