การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Atchitecture)
เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)

           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Atchitecture) เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ บรรยายโดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร  เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูงตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0    ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน” เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม 401 และ 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************