สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ร่วมมือบูรณาการข้อมูลด้านที่ดินตอบสนองนโยบายรัฐฯ ช่วยหลือที่ดินทำกินเกษตรกร

        เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการบูรณาการข้อมูลด้านที่ดิน ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านการปรับปรุงระบบที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ห้อง ๔๐๑) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*********************************