การประชุมพิจารณาแบบสอบถาม
การจัดทำข้อมูลประชาชนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแบบสอบถาม การจัดทำข้อมูลประชาชนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับมอบหมายจากการประชุมหารือผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง โครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ตกงาน และบัณฑิตจบใหม่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการกระจายรายได้สู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนทั่วประเทศ และเพื่อให้มีฐานข้อมูลของประชาชนตามที่อยู่จริงทุกพื้นที่ที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอันเกิดจากผลกระทบของวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

**************************************************