อบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ บรรยายโดย นางสาวศิริญญา ปกาศิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงษ์ ประพัฒน์รังสี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการอบรม ผ่านศูนย์การประชุมทางไกลจังหวัด (Video Conference Center) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************