อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
Power BI Desktop for Analytics

    เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ศูนย์ภาคกลาง บรรยายโดย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม open data เพื่อการพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่โดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop ทำให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถจัดทำฐานข้อมูล นำเสนอข้อมูล Visualization ในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกันได้ ณ ห้องอบรม 2 และ 3 ชั้น 2 (ทิศใต้) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************