ประชุมเชิงปฏิบัติการ

    นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับ และนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทิศทางภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางในการพัฒนางานโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

*********************************