ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

             วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)   โดยมี  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติบรรยายเรื่อง  “ฐานข้อมูลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ”  และ  นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีการเสวนาหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน” โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตรผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ  

*********************************