การพัฒนาทักษะผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

(Manager Skill Development Program)

          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program)” รุ่นที่ ๑ ให้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส โดยมี  นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  เลขานุการกรม  กล่าวรายงานการอบรม  เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้   และพัฒนาศิลปะการบริหาร ตลอดจนปรับพฤติกรรมการบริหารสำหรับผู้บริหารตามแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก  

*********************************