ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

       วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สสช. และ ธปท. ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสององค์กรมีความร่วมมือกันทั้งในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ลึกซึ้งมากขึ้น สอดคล้องกับความท้าทายในภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสู่การสานประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งสององค์กรและการวางนโยบายของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ ห้องวิวัฒน์ไมตรี อาคาร ๒ ชั้น ๕ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร     

*********************************