พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

           เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ  ณ  บริเวณโถงกลาง  ชั้น ๔  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษาฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี    แจ้งวัฒนะ  หลักสี่  กรุงเทพฯ 

*********************************