พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายพลากร ดวงเกตุ นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติพยากรณ์ และนายรวมยศ คล่องบัญชี พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ สำนักงานเลขานุการกรม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ ชั้น ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************