การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

                  เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) กรณีศึกษาของต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ทั้งแบบดั้งเดิมและจากฐานข้อมูลทะเบียน รวมทั้งตัวอย่างการดำเนินงานของประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ โรงแรมแกรนด์
พาลาสโซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

*********************************