การพัฒนาทักษะผู้บริหาร รุ่นที่ ๒
(Manager Skill Development Program)

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program) ” รุ่นที่ ๒ ให้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส โดยมีนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม กล่าวรายงานการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และพัฒนาศิลปะการบริหาร ตลอดจนปรับพฤติกรรมการบริหารสำหรับผู้บริหารตามแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสากล การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์สปา จังหวัดนครนายก​

 

*********************************