อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

              วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๖ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาสมรรถนะ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม กล่าวรายงานการอบรม ซึ่งมี คุณเบญจวรรณ พลชัย และคุณผานิต เตือนวีระเดช วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

*********************************