การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมอง ผู้ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน” (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมอง ผู้ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม กล่าวรายงาน เพื่อสร้างการรับรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

*********************************