ตรวจราชการ จ.อุดรธานี

            วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำลอง เก่งตรง   ผู้ตรวจราชการกรม   เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญ   (Flagship projects)   การดำเนินงานตามแผนโครงการปกติ KPI /การขับเคลื่อนแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการสนับสนุนการพัฒนาและภารกิจของจังหวัดดิจิทัล  ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี   โดยมี   นายราชศักดิ์  ยึรัมย์   สถิติจังหวัดอุดรธานี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี  

*********************************