การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจิตพอเพียงต้านทุจริต
       วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************