ประชุมแนวปฏิบัติการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ของประเทศไทย

      เมื่อวันที่ ๒๖สิงหาคม ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาและจัดทำคู่มือ "แนวปฏิบัติการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ของประเทศไทย" โดยมี รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สวทช.กับการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน SEEA นางกาญจนา ภู่มาลี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ บรรยายหัวข้อ สถานการณ์การขับเคลื่อน SEEA ในประเทศไทย ในส่วนของภาพรวมโครงการดังกล่าว บรรยายโดย ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ นักวิจัยนโยบายอาวุโส BIOTEC และหัวข้อ SEEA เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลเพื่อตอบนโยบายของประเทศ และแนวทางในการจัดทำบัญชี  ตัวอย่างอาทิเช่นบัญชีน้ำ  บัญชีกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  บรรยายโดย  นายธีรพงษ์ ประพจนาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Ballroom ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

*********************************