การประชุมคณะกรรมการสถิติภายใต้ UN Escap สมัยที่ ๗

       เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติภายใต้   UN Escap   สมัยที่ ๗   Seventh session of The Committee of Statistics กล่าวคำปราศรัย ความสำคัญของสถิติทางการที่ถูกต้องทันต่อเวลา และเชื่อถือได้ รวมถึงความร่วมมือด้านสถิติในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันของประชาคมสถิติในภูมิภาคนี้  

*********************************