อบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ  

*********************************