​​

ตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช

        วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ปัญหาและอุปสร​รคต่างๆ โดยมี นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดให้การต้อนรับ

*********************************

 

​​