ตรวจราชการ จ.พัทลุง

        วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมี นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดให้การต้อนรับนรับ

*********************************