ประชุมเสวนา “Government Data Catalog for Government Data Service”

 ​       วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา “Government Data Catalog for Government Data Service” พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “Digital Ecosystem” โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงานฯ และร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว พร้อมด้วย รศ.ดร ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้ดำเนินการเสวนาจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยมี นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวปิดการประชุมเสวนาฯ จัดขึ้น ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************

 ​

​​​​ ​​