รมว.ดีอีเอส พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมโครงการต่างๆ
​ในเขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

           เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติ​แห่งชาติ เยี่ยมชมโครงการ Thailand Digital Valley ซึ่งจัดตั้งอยู่ในเขต EEC อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเยี่ยมชมโครงการ ASEAN Digital Hub ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ EECd (Digital Park Thailand) โดยเป็นโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศของไทยกับต่างประเทศให้มีความจุเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานดิจิทัลของประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียนในยุคดิจิทัล อีกทั้งเ​ข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testbed) และพิธีเปิด DAT Co-Working Space และห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานดิจิทัลรองรับพื้นที่อีอีซี  

*********************************