ประชุม “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564) ”
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

           วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด การประชุม เรื่อง “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) นำเสนอผลการศึกษา การทบทวนสถานการณ์ และแนวทางการปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์/กอง ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ