บทบาทและภารกิจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

           "บทบาทและภารกิจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม