ประชุมแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน
(Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด โดยมี นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับสถิติจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางตลอดจนปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาต้นแบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบและวิธีการจัดทำโครงการ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม HORIZON VILLAGE & RESORT และสวนพฤกษศาสตร์ทวีผล  

*********************************