กระทรวง ดีอีเอส ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)​

           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และนางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการข้อมูลด้านสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ On the Job Training เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ โถงชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​

*********************************