​​

   การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๓​

           เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๓ แก่ข้าราชการใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอบรม ๔ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************