การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับเจ้าหน้าที่​

           เ​มื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินกา​รตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางตลอดจนปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาต้นแบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบและวิธีการจัดทำโครงการ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

*********************************