​

   กระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมแผนงานขับเคลื่อน Digital Transformation
มุ่งพลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐ​

      ​           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมร่วมประธานกรรมการฯ และอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2 /2563 โดยที่ประชุมหารือการนำเสนอสรุปความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน Digital Transformation และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิด Digital transformation ตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐ อีกทั้งเพื่อเป็นแพลตฟอร์มของทุกภาคส่วน
สำหรับการแก้ปัญหาเยียวยาประเทศภายหลัง COVID 19 โดยมี นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 802 กระทรวงดิจิทัลฯ อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

*********************************