“รมว.กระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
เพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ”​

       ​           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการวางแผน และประเมินผลการพัฒนา
ในทุกระดับ นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงพัฒนารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เปรียบเหมือน “สมุดหน้าเหลือง” ในการรวบรวมและแสดงหมวดหมู่รายการข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง ทราบแหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบ และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ระบบรายการข้อมูลภาครัฐดังกล่าว จัดเป็นส่วนสำคัญในการบูรณการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ (Official Statistics) ผ่านการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data catalog) เพื่อให้ประเทศ
มีข้อมูลสถิติในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​