การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสำรวจ
เพื่อทวนสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี​

           เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสำรวจเพื่อทวนสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการทดลองใช้ข้อมูลทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดทำสำมะโนและสำรวจด้านการเกษตร โดยมีนางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดเพชรบุรี เกษตรจังหวัดเพชรบุรีปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนจาก สศก. เขต 10 และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง และอำเภอบ้านแหลม นอกจากนี้ยังมีผู้แทนเครือข่ายของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลบางครก สารวัตรกำนัน ตำบลท่าแร้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลยางหย่อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3 ตำบลปึกเตียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลมาบปลาเค้า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนามของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

*********************************

 

​​