​​

   พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจ ​

           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานมอบโล่แก่ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการเกษียณอายุและมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​