การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้
และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔​

           เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยผนวกไปกับโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดโครงการ รวมถึงอนุเคราะห์ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง และความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สสช. ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ตึก B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​