ครบรอบ ๕๘ ปี กรมการพัฒนาชุมชน​

          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และนางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ ๕๘ ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสัมมนา ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯกรุงเทพฯ

*********************************

 

​​